Dimarts, 28 de Novembre de 2023

AVÍS LEGAL

Aquest avís legal té per objecte regular l'ús del/dels lloc/s web que la FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA (en endavant l’FMC), posa a la disposició del públic per a així complir amb les obligacions legals sobre aquest tema.
Aquest avís legal ha estat modificat el 01/01/2021.

 

LLOCS WEB I DOMINI
L’FMC opera en la xarxa, per a oferir els seus serveis, amb els següents dominis.

 • www.fmc.cat
 • formacio.fmc.cat
 • butlletins.fmc.cat
 • codi.fmc.cat
 • sdl.fmc.cat

Considerant www.fmc.cat com a domini principal.

IMPORTANT: Alguns serveis oferts per l’FMC, accessibles per als usuaris d'Internet, poden estar sotmesos a condicions particulars i instruccions que, si escau, substitueixen, completen o modifiquen el present avís legal, i que hauran de ser acceptades per l'usuari abans d'iniciar-se la prestació del servei corresponent. Això és aplicable, particularment, en els casos en què es contractin serveis o productes, i en aquest cas haurà d'aplicar-se el contingut de les condicions de contractació que s’estableixin.

 

OBJECTE I FUNCIONALITAT
L’FMC es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions d'ús, així com qualssevol altres condicions particulars.
L’FMC fa tots els esforços necessaris dins dels seus mitjans per a oferir la informació continguda en els seus llocs web de manera veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d'aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de l’FMC, es procediria a la seva correcció immediatament després del seu coneixement, no podent acceptar cap mena de responsabilitat derivada dels perjudicis que poguessin derivar-se dels errors o omissions de la informació continguda en els llocs.
Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la, la mateixa afectarà només a aquesta disposició o a la part que resulti nul·la o ineficaç.

 

INFORMACIÓ GENERAL (DADES IDENTIFICATIVES I DE CONTACTE)
En compliment amb l'art. 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, l'informem que l’FMC, Via Laietana, 33 6è 1a, 08003 Barcelona amb NIF G-08797771, està inscrita des del 17 de maig de 1996, en el Registre de les organitzacions associatives d’entitats locals de Catalunya (ROAEL).Poden contactar amb nosaltres, a més d'estar a la seva disposició en les nostres oficines, usant els següents mitjans:

 • Per correu electrònic a través de l'adreça fmc@fmc.cat
 • Per telèfon al número: +34 933 104 404.

 

SOBRE ELS USUARIS
L'accés o ús dels llocs de l’FMC per part d'una persona atribueix la condició d'usuari a aquesta persona. L’usuari accepta, per a l'ús i accés dels diferents llocs de l’FMC, les condicions generals d'ús dels llocs de l’FMC que es presenten a continuació.
L'usuari ha de llegir atentament el present avís legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi usar-los, ja que aquests i les condicions d'ús recollides en l’avís legal poden haver sofert modificacions.

 

CONDICIONS D'ÚS
Els llocs de l’FMC ofereixen accés a diversos continguts (serveis, informacions, dades, etc.). L’usuari assumeix la responsabilitat de l'ús per la seva part dels llocs l’FMC. Per això, és responsabilitat, compromís i obligació de l'usuari fer un ús adequat dels continguts i serveis que l’FMC ofereix a través dels llocs. Especialment l’usuari es compromet a no emprar-los en accions que puguin: 

 • Incórrer en activitats il·lícites o il·legals segons l’ordenament jurídic europeu i espanyol.
 • Vulnerar la legislació espanyola i internacional en matèria de propietat intel·lectual i industrial. 
 • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.
 • Provocar danys en els sistemes informàtics de l’FMC dels seus proveïdors o de terceres persones.
 • Introduir o difondre en la xarxa programari maliciós, virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys esmentats en el punt anterior. 
 • Intentar accedir o, si escau, utilitzar els comptes d’altres usuaris i modificar o manipular les seves dades.

 

EDAT DELS USUARIS
Els llocs de l’FMC no tenen continguts ofensius o inadequats per a menors d'edat. No obstant això, no es permet l'ús a menors de catorze anys, sent recomanable que, si escau, l'ús es faci tutelat per algun responsable legal o major d'edat. En cap cas els menors de catorze anys han de subministrar a l’FMC dades de caràcter personal, propis o de familiars.

 

RESPONSABILITATS
L’usuari és l'únic responsable de les infraccions en les quals pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització inadequada dels llocs de l’FMC, quedant exonerada aquesta de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’usuari.

 

REGISTRE D'USUARIS
Per a accedir a determinats serveis es precisa la condició d’usuari registrat. És responsabilitat de l’usuari la custòdia de la contrasenya usada per a evitar la usurpació de la seva identitat en els llocs l’FMC als quals tingués accés per la seva condició d'usuari registrat.
Així mateix l'usuari declara que tota la informació de caràcter personal subministrada per ell per a l'accés als llocs de l’FMC és veritable, completa i precisa, i es compromet a mantenir-la actualitzada en els successius usos que pugui fer dels serveis oferts.
L'enviament i la remissió de dades que es realitzi per l'usuari a través del lloc web de l’FMC o la informació que aquesta remeti, es troba protegida per tècniques de seguretat electrònica en la xarxa. Així mateix, les dades subministrades i emmagatzemades en les bases de dades es troben igualment protegides per sistemes de seguretat que impedeixen l'accés de tercers no autoritzats a aquests. L’FMC realitza els seus millors esforços per a disposar dels sistemes més actualitzats per a l'eficàcia d'aquests sistemes de seguretat.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL SOBRE ELS CONTINGUTS DEL LLOC WEB
Tots els elements que formen el lloc web, així com la seva estructura, disseny i codi font d'aquesta, són titularitat de l’FMC i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.
Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts d'aquest lloc web, així com la seva modificació o distribució sense citar el seu origen o sol·licitar prèviament autorització.
L’FMC no assumirà cap responsabilitat derivada de l'ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d'infracció d'aquests drets per part de l'usuari.


ENLLAÇOS (LINKS)
Aquesta Web inclou enllaços que permeten a l'usuari accedir a altres pàgines d'internet externes als llocs de l’FMC. En cas que l’usuari usi aquests enllaços, l’FMC l'informa que no exerceix cap mena de control sobre aquests llocs, els seus continguts i la possibilitat que recopilin informació de les seves activitats en internet, incloses les realitzades en el nostre propi lloc.
En cap cas l’FMC assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i legalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o altres llocs d'internet.
Si qualsevol usuari té coneixement que els enllaços remeten a pàgines els continguts o els serveis de les quals són il·lícits, nocius, denigrants, violents o immorals li demanem que contacti amb l’FMC indicant-ho per a, així, procedir a eliminar aquest enllaç.
Tota activitat efectuada en els llocs que no són titularitat de l’FMC està regulada per les seves pròpies normes i condicions, per la qual cosa recomanem que, abans del seu ús, els usuaris s'informin sobre això en els apartats d'avís legal, o similars, en els llocs fora del control directe de l’FMC.

  © FMC Federació de Municipis de Catalunya
www.fmc.cat | formacio@fmc.cat | Via Laietana, 33 6è 1a - 08003 Barcelona | Tel. 93 310 44 04 - Fax 93 310 71 03
Política de Privacitat | Avís legal