Dimecres, 19 de Juny de 2024

POLÍTICA DE PRIVACITAT


La FMC garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d'aquest web en el termes establerts pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i a la normativa nacional que resulta d’aplicació, és a dir, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, ja que s’han implementat  les mesures de seguretat necessàries i adequades als riscos associats al tractament. Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat.

 

TRACTAMENT DE COOKIES

En cap cas les galetes (cookies) o d'altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web. Al respecte informem que la FMC no utilitza galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries del lloc web. L'ús d'aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació tècnica per facilitar a les persones usuàries l'accessibilitat i l'exploració segura i eficient del lloc (cookie tècnica de sessió)

 

ENLLAÇOS EXTERNS

Aquest web inclou enllaços que permeten a l'Usuari accedir a altres pàgines o serveis d'Internet (com són Google Play Store, Apple Store, Twitter i altres) externs als llocs de FMC. En cas que l'usuari utilitzi aquests enllaços, FMC l'informa que no exerceix cap tipus de control sobre aquests llocs i els seus continguts, exceptuant aquells continguts que són aportats directament i personalment per FMC.
Tota activitat efectuada en els llocs que no són titularitat de FMC està regulada per les seves pròpies normes i condicions, pel que recomanem que, abans del seu ús, els usuaris s'informin acuradament de les normes i condicions comentades en els corresponents apartats d'avís legal, política de privacitat o anàlegs, publicats en els llocs esmentats i que són fora del control directe de FMC.

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS


RESPONSABLE DEL TRACTAMENT  

El responsable dels tractaments efectuats és la FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA ubicada a Via Laietana, 33 6è 1a, 08003 Barcelona i hi podeu contactar a: Tel. 93 310 44 04, Fax 93 310 71 03,  Correu electrònic fmc@fmc.cat.

 

ÀMBIT D’APLICACIÓ

Aquesta  declaració de privadesa en línia de FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA (FMC) és pública i accessible a tots els usuaris   de FMC i s'aplica a tots els llocs web de FMC: 

 • WWW.FMC.CAT
 • FORMACIO.FMC.CAT
 • BUTLLETINS.FMC.CAT
 • CODI.FMC.CAT  
 • FITXER.FMC.CAT 
 • SDL.FMC.CAT

 sent  WWW.FMC.CAT el lloc o domini principal.
També s'aplica aquesta declaració a aquells documents o missatges emesos per FMC que enllacin a aquesta política o declaració de privadesa o, si escau,  indiquin que s'accedeixi a ella per conèixer l'ús que en fa FMC de les dades personals.
A continuació li informem de manera general sobre els usos de la seva informació personal. Posteriorment es detallen aquests usos i tractaments.

 

INFORMACIÓ PERSONAL QUE RECOLLIM.

Recopilem la seva informació personal per diversos motius,

 • Atendre sol·licituds d’informació
 • Inscripcions als serveis de formació i activitats de formació
 • Inscripcions per rebre butlletins i altres publicacions de la FMC
 • Inscripcions al servei de  consulta al Codi de Règim Local
 • Altes i gestions del perfil del contractant
 • Atendre sol·licituds d’inscripció  a les Comissions i Àmbits

 

CÓM LA RECOLLIM

En els diferents serveis que oferim en les nostres pàgines hi trobarà el formulari de recollida adient. Depenent del servei i per ajustar els serveis al perfil professional de les persones interessades variarà el tipus o la quantitat de dades demanades. En tot cas només es demanaran les dades necessàries per dur a terme el servei i per poder millorar-los en funció de l’ús que se’n faci.

 

COMUNICACIÓ DE DADES A TERCERS

No es procedirà a la comunicació a tercers de les dades personals, excepte obligació legal o requeriment judicial.  

 

BASE JURÍDICA DELS TRACTAMENTS

La Base Jurídica del tractament és  la aportació de les dades per la pròpia persona – RGPD Art. 6.1.a) -
En el cas de dades personals del  fitxer d’ens locals de Catalunya, la base jurídica són:  
Llei de Transparència 19/2014 (catalana): Article 9. Apartat 1. Punt b.
Llei de Transparència 19/2013 (espanyola): Article 6. Apartat 1.

 

USOS I TRACTAMENTS DE LES DADES PERSONALS

 

Tractaments en general

En tots els tractaments l'interessat podrà revocar en tot moment l'autorització que hagi atorgat a fi de permetre que les seves dades siguin utilitzades d'una manera específica. Aquesta revocació d'autorització no podrà tenir efecte retroactiu.
La base legítima per dur a terme els tractaments de dades personals especificats en aquesta política és el consentiment del propi interessat.
Les dades que vostè subministra a l'FMC a través dels formularis són recollides d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades.
Ens subministra les seves dades de forma voluntària en tot moment i per això garanteix que les dades personals facilitades són veraces; l'FMC es reserva el dret a excloure dels serveis tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de la resta d'accions que procedeixin en Dret .
En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.
Únicament es tractaran les dades que hagi lliurat per a la finalitat que se li va informar i va autoritzar. No es cediran les dades a tercers excepte que vostè hagi autoritzat expressament una altra cosa durant la recollida de dades.

 

Inscripció als serveis de formació

Sense les dades sol·licitades en el formulari no serà possible la inscripció.
Aquestes dades es tractaran per inscriure’s i dur a terme les activitats de formació seleccionades, així com per gestionar la realització efectiva i emetre els comprovants de formació que pertoquin.
En cas de que vostè ho autoritzi, les seves dades de contacte seran compartides amb aquells inscrits a la activitat  de formació corresponent, i que també hagin manifestat aquest interès tot marcant la casella corresponent al formulari web d’inscripció.
Les dades personals, així com els  relatius al servei seran conservats en els nostres fitxers durant 15 anys per garantir que puguem atendre les seves sol·licituds d’acreditació envers la formació realitzada a FMC.
Sobre aquest tractament de dades podrà, en cas que ho consideri necessari, exercir els següents drets:

 • D'accés per conèixer què dades conservem i tractem.
 • De rectificació en el cas  que consideri que les dades no són correctes o bé perquè han canviat (per exemple les seves dades de contacte).
 • De cancel·lació
 • De supressió  

COMUNICACIÓ DE DADES DE FORMACIÓ:  Les dades   dels assistents – d’ identificació i d’assistència a les activitats- podran ser comunicades als responsables de formació del Ens, Entitat Local o Administració corresponent per al seu control intern.

 

Inscripció a Butlletins i publicacions

Sense les dades sol·licitades en el formulari no serà possible la inscripció.
Aquestes dades es tractaran per rebre les publicacions sol·licitades
Les dades personals, així com els  relatius al servei seran conservats en els nostres fitxers fins la baixa del interessat per a cada publicació determinada o bé  per baixa demanada per l’entitat associada a FMC.
Sobre aquest tractament de dades podrà, en cas que ho consideri necessari, exercir els següents drets:

 • D'accés per conèixer què dades conservem i tractem.
 • De rectificació en el cas  que consideri que les dades no són correctes o bé perquè han canviat (per exemple les seves dades de contacte).
 • De cancel·lació
 • De supressió
 • De oposició per publicacions determinades  

 

Servei de  consulta al Codi de Règim Local 

Sense les dades sol·licitades en el formulari no serà possible la inscripció.
Aquestes dades es tractaran per accedir al Codi de Règim Local
Les dades personals,  seran conservades  en els nostres fitxers fins la baixa del interessat per a o bé  per baixa demanada per l’entitat associada a FMC.
Sobre aquest tractament de dades podrà, en cas que ho consideri necessari, exercir els següents drets:

 • D'accés per conèixer què dades conservem i tractem.
 • De rectificació en el cas  que consideri que les dades no són correctes o bé perquè han canviat (per exemple les seves dades de contacte).
 • De cancel·lació
 • De supressió

 

Altes i gestions del perfil del contractant

Sense les dades sol·licitades en el formularis estàndards de contractació amb les administracions no serà possible la inscripció.
Les vostres dades seran eliminades un cop complertes les obligacions legals derivades de la gestió de l’activitat.
Sobre aquest tractament de dades podrà, en cas que ho consideri necessari, exercir els següents drets:

 • D'accés per conèixer què dades conservem i tractem.
 • De rectificació en el cas  que consideri que les dades no són correctes o bé perquè han canviat (per exemple les seves dades de contacte).

 

EXERCICI DELS SEUS DRETS

 

Dret d’accés

L'interessat té dret a saber si el responsable del tractament tracta dades personals seves i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a obtenir la informació següent: 

 • Les finalitats del tractament, les categories de dades personals que es tracten i els destinataris o les categories de destinataris als quals s’han comunicat o es comunicaran les dades.
 • El termini previst de conservació de les dades personals o els criteris utilitzats per determinarlo.
 • El dret a sol·licitar al responsable del tractament la rectificació o la supressió de les dades, la limitació del tractament o el dret a oposar-s’hi.
 • El dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control.
 • L’origen de les dades, quan no s’han obtingut de l’interessat.
 • L’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, la lògica aplicada i les conseqüències d’aquest tractament.
 • En cas de transferències internacionals de dades, les garanties adequades que s’ofereixen.

L’interessat té dret a obtenir una còpia gratuïta de les dades objecte del tractament. Per a còpies posteriors, es pot establir un cànon segons els costos administratius. Si se sol·licita per mitjans electrònics, l’interessat té dret a rebre la informació en el mateix format.
Restricció al dret a obtenir còpia: si perjudica els drets de tercers.
 

Dret de rectificació

Està vinculat al caràcter inexacte o incomplet de les dades.
L'interessat té dret a rectificar les seves dades personals inexactes i que es completin les que siguin incompletes, fins i tot mitjançant una declaració addicional.
El responsable ha de comunicar la rectificació a cadascun dels destinataris als quals ha comunicat prèviament les dades, tret que sigui impossible o exigeixi esforços desproporcionats. Si l’interessat ho sol·licita, el responsable ha d’identificar els destinataris.
 

Dret de supressió (o dret a l’oblit)

L’RGPD incorpora el dret a l'oblit, com un dret vinculat al dret de supressió de les dades.
L’interessat té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals ("dret a l'oblit"), quan: 

 • Les dades ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir.
 • Es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament.
 • L'interessat s'oposa al tractament.
 • Les dades s'han tractat il·lícitament.
 • Les dades s'han de suprimir per complir una obligació legal.
 • Les dades s'han obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors.

Quan el responsable ha fet públiques les dades personals i s'han de suprimir, ha d’adoptar mesures raonables per informar de la supressió la resta de responsables que estan tractant aquestes dades.
El responsable ha de comunicar la supressió a cadascun dels destinataris, tret que sigui impossible o exigeixi esforços desproporcionats. Si l’interessat ho sol·licita, el responsable ha d’identificar els destinataris.
Excepcions a l’exercici del dret de supressió:

 • L'exercici del dret a la llibertat d'expressió i informació.
 • El compliment d'una obligació legal.
 • L'existència de finalitats d'arxiu en interès públic, de recerca científica o històrica o finalitats estadístiques.
 • La formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

 

Dret d’oposició

L’interessat té dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals, quan:

 • El tractament es basa en l’interès públic o l'exercici de poders públics conferits al responsable, o en l’interès legítim perseguit pel responsable del tractament o per un tercer. En aquest cas, l’oposició s’ha de fonamentar en motius relacionats amb la seva situació personal.
 • El responsable del tractament les ha de deixar de tractar, tret que el responsable acrediti un interès legítim que prevalgui sobre el de l’interessat o sigui necessari per exercir o defensar reclamacions.
 • El tractament té per objecte el màrqueting directe, inclosa l'elaboració de perfils relacionats amb aquest màrqueting.
 • El tractament té finalitats estadístiques o d’investigació científica o històrica i s’invoca un motiu relacionat amb la seva situació personal.

 

Dret a la limitació del tractament

La persona interessada té dret que es marquin les seves dades de caràcter personal conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur. La limitació del tractament implica que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixin de tractar.
No s’ha de confondre amb el bloqueig de dades de l’LOPD 15/1999.
La limitació es pot sol·licitar quan:

 • La persona interessada ha exercit els drets de rectificació o oposició i mentre el responsable determina si escau atendre la sol·licitud.
 • El tractament és il·lícit, fet que determinaria l'esborrat de les dades, però l'interessat s'oposa a la supressió.
 • Les dades ja no són necessàries per al tractament, fet que determinaria l’esborrat de les dades, però l'interessat s’oposa a la supressió perquè les necessita per formular, exercir o defensar reclamacions.

Mentre dura la limitació, el responsable només pot tractar les dades afectades, més enllà de conservarles, en els casos següents:

 • Amb el consentiment de la persona interessada.
 • Per formular, exercir o defensar reclamacions.
 • Per protegir els drets d'una altra persona física o jurídica.
 • Per raons d'interès públic importants, de la Unió o de l'estat membre corresponent.

El responsable ha de comunicar la limitació a cadascun dels destinataris als quals ha comunicat les dades, tret que sigui impossible o exigeixi esforços desproporcionats. Si l’interessat ho sol·licita, el responsable ha d’identificar els destinataris.

 

On exercir els drets

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació i la portabilitat, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de FMC a Via Laietana, 33 6è 1a, 08003 Barcelona o per correu electrònic  a  registre.dades@fmc.cat
FMC us informarà sobre les actuacions derivades de la vostra petició en del termini d'un mes, que, si es tracta de sol·licituds especialment complexes, es pot ampliar dos mesos més (per tant, fins a un màxim de tres mesos). En aquest darrer cas, s’informa de l’ampliació del termini dins del primer mes.
Si considereu que no hem donat una resposta adient a la vostra sol·licitud,  podeu  presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Protecció de Dades (APDCAT).

  © FMC Federació de Municipis de Catalunya
www.fmc.cat | formacio@fmc.cat | Via Laietana, 33 6è 1a - 08003 Barcelona | Tel. 93 310 44 04 - Fax 93 310 71 03
Política de Privacitat | Avís legal