Dimecres, 21 d'Abril de 2021
Multimèdia>Seminari de Dret Local
 JORNADA sobre La transformació digital i simplificació dels permisos d’obres

 Seminari d'actualització de funció pública local

 Seminari de Dret Local

  - 2020
  - 2019
  - 2018
  - 2017
  - 2016
  - 2015
  - 2014
  - 2013
  - 2012
  - 2011
  - 2010

 Seminari de Relacions col·lectives

 Seminari Tècnic Local

 Sessió especial del Seminari de Relacions Col·lectives: Estabilització del personal no permanent a l’Administració local

 Sessió especial del Seminari de Relacions Col·lectives: La reducció de l’edat de jubilació dels policies locals

 
Seminari de Dret Local
- Conferències
  Inauguració de la 33a edició del Seminari de Dret Local 2020-2021
Susanna Mérida López, secretària general adjunta de la Federació de Municipis de Catalunya Juli Ponce Solé, catedràtic de Dret Administratiu de l'UB i director del Seminari
  Informe de l'actualitat jurídica
Juli Ponce Solé, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i director del Seminari de Dret Local
  El dret a la ciutat i les ciutats, nova frontera del Dret Administratiu?
Jean Bernard Auby, professor emèrit de Sciences Po, París
  Dret local del canvi climàtic
Sofia Simou, professora de Dret Administratiu de la Universitat Autònoma de Madrid
  Els plans econòmics financers i l’incompliment de la rega de despesa
Josep Abella Albiñana, interventor General de la Diputació de Barcelona
  Els parcs eòlics i les plantes fotovoltaiques després del Decret Llei 16/19 de 26 de novembre, d'emergència climàtica i energies renovables: aspectes urbanístics i ambientals d’interès pels ens locals
Joan Perdigó Solà, Advocat (Tornos Abogados)
  Informe de l'actualitat jurídica
Juli Ponce Solé, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i director del Seminari de Dret Local
  Crisi econòmica, drets socials i mesures d´austeritat: possibilitats i límits jurídics
Marc Carrillo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat Pompeu Fabra
  Responsabilitat patrimonial i pandèmies
Gabriel Domènech Pascual, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de València
  L’admissió del recurs d’apel•lació en l’ordre contenciós administratiu
Francisco José Sospedra Navas, magistrat de la Secció Cinquena de la Sala Contenciós Administrativa del TSJC
  Capacitat d’intervenció dels ens locals en els espais portuaris. Estat de la qüestió després de la Llei 10/2019, de 23 de desembre, de ports i de transport en aigües marítimes i continentals
Ferran Pons Canovas, professor titular de Dret Administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona
  Informe de l'actualitat jurídica
Juli Ponce Solé, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i director del Seminari de Dret Local
  Teletreball, empleats públics i conciliació
Fernando Barbancho, professor titular d’escola universitària de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Barcelona
  Espais de Diàleg El Dret i El Revés. Mecanismes jurídics a l´abast dels ens locals per ajudar a la recuperació econòmica
Joan Anton Font Monclús, professor associat de Dret Administratiu de la Universitat Rovira i Virgili i secretari general de l´Ajuntament de Tarragona, i Antón Costas Comesaña, catedràtic de Política Econòmica de la Universitat de Barcelona
  El Registre electrònic
Jordi Cases Pallarès, secretari de l'Ajuntament de Barcelona
  Modificació i simplificació de les tècniques de limitació o intervenció en l’àmbit urbanístic: de la llicència a la comunicació prèvia i la declaració responsable
Joan Manuel Trayter, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Girona
  Informe Actualitat Jurídica
Juli Ponce Solé, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i director del Seminari de Dret Local
  La transposició de la Directiva (UE) 2019/1937, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió (Directiva whistleblowing
Manuel Villoria Mendieta, catedràtic de Ciència Política i de l´Administració de la Universitat Rey Juan Carlos
  Problemes i solucions de la contractació pública en el context actual
Silvia Díez Sastre, professora de Dret Administratiu de la Universitat Autònoma de Madrid
  L’omissió delictiva de les autoritats i funcionaris locals
Antoni Pelegrín López, fiscal delegat de medi ambient i urbanisme de Catalunya
  Règim urbanístic del subsòl
Carles Pareja i Lozano, advocat i professor Titular de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra
  Informe Actualitat Jurídica
Juli Ponce Solé, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i director del Seminari de Dret Local
  Espais de Diàleg El Dret i El Revés. El paper dels secretaris locals i la prevenció de la corrupció
Joan Amenós Álamo, professor de Dret Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona i Juan Ignacio Soto Valle, secretari d’Administració Local; expresident de la Unió de Directius Locals i Territorials d´Europa (UDITE)
  Marc jurídic de les subvencions amb especial anàlisi del procediment de reintegració
José María Baño León, professor de Dret Administratiu de la Universitat Complutense de Madrid
  La permanència al servei actiu del personal funcionari i laboral al servei de les administracions públiques després del compliment de l’edat de jubilació forçosa
Eduardo Barrachina Juan, president de la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC
  La problemàtica derivada de les declaracions de nul·litat de ple dret d’un instrument de planejament urbanístic general: conseqüències en relació als actes desenvolupats en execució del pla declarat nul. Estat de la qüestió i mecanismes per a afrontar-la
Albert Carceller Guillamet, lletrat assessor del Servei d'Assistència Jurídica Local de la Diputació de Barcelona
 
  © FMC Federació de Municipis de Catalunya
www.fmc.cat | formacio@fmc.cat | Via Laietana, 33 6è 1a - 08003 Barcelona | Tel. 93 310 44 04 - Fax 93 310 71 03