Dijous, 28 de Gener de 2021
Multimèdia>Seminari de Relacions col·lectives
 JORNADA sobre La transformació digital i simplificació dels permisos d’obres

 Seminari d'actualització de funció pública local

 Seminari de Dret Local

 Seminari de Relacions col·lectives

 Seminari Tècnic Local

 Sessió especial del Seminari de Relacions Col·lectives: La reducció de l’edat de jubilació dels policies locals

 
Seminari de Relacions col·lectives
- Galeria de Fotos


1. 22 d'octubre de 2019


2. 19 de novembre de 2019


3. 17 de desembre de 2019
 
- Conferències
  Les bases de les convocatòries d’estabilització. Sistemes selectius, mèrits, proves i notes de tall. Límits i possibilitats
Remedios Roqueta Buj, catedràtica del Dret del Treball i de la Seguretat Social en la Universitat de València
  La transformació “automàtica” del personal laboral temporal/interí en personal fix com a conseqüència d’una utilització abusiva de les relacions de treball per temps determinat en el sector públic: una perspectiva des de l’ordenament jurídic laboral
Ignasi Beltran de Heredia, professor agregat de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
  La transformació “automàtica” del personal funcionari interí en personal de carrera com a conseqüència d’una utilització abusiva de les relacions de treball per temps determinat en el sector públic: una perspectiva des de l’ordenament jurídic de la funció
Jesús A. Fuentetaja Pastor, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Nacional de Educació a Distancia (UNED)
  El Reial Decret-llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en la feina i l’ocupació. Mesures de conciliació de la vida laboral i familiar i permisos per naixement
Carolina Gala Duran, catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Autònoma de Barcelona
  El nomenament de funcionaris interins per a la cobertura de les funcions reservades a funcionaris de carrera. El cas de la policia local
Josefa Cantero Martínez, professora titular de Dret Administratiu de la Universitat de Castella-La Manxa
  Els processos de subrogació de personal derivats del canvi en els models de gestió dels serveis locals després de la Llei de Contractes del Sector Públic i dels últims pronunciaments jurisprudencials comunitaris i nacionals”.
Federico Castillo-Blanco, Catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Granada
  Les normes sobre protecció de les persones alertadores i el seu impacte sobre els ens locals de Catalunya
Rosa Maria Pérez Pablo, cap d’Àrea de Legislació i Assumptes Jurídics de l’Oficina Antifrau de Catalunya
  La consolidació del grau personal dels funcionaris de carrera i dels funcionaris interins a l’Administració local
Luís Miguel Arroyo Yanes, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Pablo de Olavide de Sevilla
  Disfuncions entre la jurisdicció social i la contenciosa en relació amb l’ocupació pública; especial referència a les condicions laborals dels indefinits no fixes
Jorge Fondevila Antolín, cap de l’Assessoria Jurídica de la Conselleria de Presidència, Interior, Justícia i Acció Exterior del Govern de Cantabria. Cos de Lletrats del Govern de Cantabria. Secretari d’Administració Local
 
  © FMC Federació de Municipis de Catalunya
www.fmc.cat | formacio@fmc.cat | Via Laietana, 33 6è 1a - 08003 Barcelona | Tel. 93 310 44 04 - Fax 93 310 71 03