Dijous, 13 d'Agost de 2020
Multimèdia>Seminari de Dret Local
 JORNADA sobre La transformació digital i simplificació dels permisos d’obres

 Seminari d'actualització de funció pública local

 Seminari de Dret Local

  - 2019
  - 2018
  - 2017
  - 2016
  - 2015
  - 2014
  - 2013
  - 2012
  - 2011
  - 2010

 Seminari de Relacions col·lectives

 Seminari Tècnic Local

 Sessió especial del Seminari de Relacions Col·lectives: La reducció de l’edat de jubilació dels policies locals

 
Seminari de Dret Local
- Galeria de Fotos


Sessió de 15 de juny de 2012. Cloenda


Sessió de 7 d'octubre de 2011. Inauguració
 
- Conferències
  Informe de l'actualitat jurídica. Octubre
Josep Mir i Bago
  Procediments expropiatoris a instància de part
Carmen Alonso Higuera, secretària general de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat
  La Llei de la morositat i la seva aplicació en l’àmbit local
Ángela Acín Ferrer, interventora de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
  Informe de l'actualitat jurídica. Novembre
Josep Mir i Bago
  Els plans d’ocupació per reestructurar l’ocupació pública i la seva aplicació als ajuntaments
Joan Mauri i Majós, professor Dret administratiu de la Universitat de Barcelona
  Despeses no obligatòries dels ajuntaments
Maite Vilalta Ferrer, professora titular d’hisenda pública de la Universitat de Barcelona
  Informe de l'actualitat jurídica. Desembre
Josep Mir i Bago
  La conciliació com a mitjà de finalització dels procediments administratius especialment els de gestió urbanística
Carles Pareja Lozano, advocat i professor de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra
  La taxa de telefonia mòbil
Dimitry Berberoff Ayuda, magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
  Informe de l'actualitat jurídica. Gener
Josep Mir i Bago
  Venda no sedentària. Necessitat d’ordenança municipal reguladora en la forma establerta en la Llei 7/2011, de 27 de juliol
Domènec Sibina Tomàs, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona
  Personal directiu i incidència en l’àmbit català
Rafael Jiménez Asensio, professor de Dret Constitucional de la Universitat Pompeu Fabra i soci director del despatx Estudi Consultoria Sector Públic
  Informe de l'actualitat jurídica. Febrer
Josep Mir i Bago
  Com poden els ajuntaments reclamar els deutes d’altres administracions?
Juan Arrieta Martínez de Pisón, catedràtic de Dret Financer i tributari de la Universitat Autònoma de Madrid
  Modificació dels contractes i pròrroga dels contractes de serveis públics com element de compensació de l’equilibri econòmic financer del concessionari
José María Gimeno Feliu, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Saragossa
  Informe de l'actualitat jurídica. Març
Josep Mir i Bago
  Audiovisual i democràcia: les regles d’organització i de funcionament dels mitjans públics local
Elisenda Malaret Garcia, catedràtica de Dret Administratiu i professora de Dret Administratiu, Institucions de Dret Comunitari i Dret Públic Econòmic de la Universitat de Barcelona i membre del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
  La crisi i la incidència en la gestió urbanística
Eva Giménez, directora dels Serveis Jurídics de l'Institut Català del Sòl.
  La modificació del TRLU: aspectes més destacats
Carles Pareja Lozano, advocat i professor de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra
  Informe de l'actualitat jurídica. Abril
Josep Mir i Bago
  La reforma laboral
Carolina Gala Duran, Directora de l’Observatori per a la Igualtat de la UAB I Professora titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Autònoma de Barcelona
  Delictes informàtics en l’àmbit de l’Administració Local
Roberto Valverde Megias, Fiscal degà de delictes informàtics de la Fiscalia de Barcelona
  Informe de l'actualitat jurídica. Maig
Josep Mir i Bago
  Dret dels electes locals a obtenir informaci¨® en la jurisprud¨¨ncia del Tribunal Suprem
Jos¨¦ Manuel Bandr¨¦s S¨¢nchez©\Cruzat, magistrat del Tribunal Suprem
  Règim sancionador de la legislació de protecció de dades de caràcter personal i obligacions dels ens locals
Martí Manent González, advocat i director de Derecho.com i professor de Dret informàtic
  Informe de l'actualitat jurídica. Juny
Josep Mir i Bago
  Mesures de flexibilització en l’àmbit de la funció pública
Miguel Sánchez Moron, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat d’Alcalà d’Henares
  L’ordenació de les competències locals: les anomenades competències impròpies
Alfredo Galán Galán, professor titular de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona
 
  © FMC Federació de Municipis de Catalunya
www.fmc.cat | formacio@fmc.cat | Via Laietana, 33 6è 1a - 08003 Barcelona | Tel. 93 310 44 04 - Fax 93 310 71 03