ESTUDI DE NECESSITATS FORMATIVES 2023
SELECCIONEU AQUELLES ÀREES EN LES QUE ESTIGUEU INTERESSATS
ÀMBIT DE SERVEIS ECONÒMICS
     La contractació pública
     La normativa de subvencions
     La normativa comunitària de subvencions
     Utilització eficient de recursos públics
     Hisenda i Finançament Local
     Gestió tributària

ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
     Hisenda i Finançament Local
     Promoció econòmica
     Comerç
     Turisme

ÀMBIT DE LES NOVES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ
     Ciberseguretat
     Xarxes socials, blogs....
     Pacte per a la societat digital
     e-administració, e-governement
     Administració electrònica
     Noves Tecnologies informació i comunicació

ÀMBIT DE LA TRANSPARÈNCIA, EL BON GOVERN I LA INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA
     Codis ètics
     Compliance
     Democràcia local. Innovació democràtica
     Participació. Transparència i Bon Govern
     Reformes institucionals del govern i de l’administració local

ÀMBIT SOCIAL
     Educació
     Serveis Socials
     Infància
     Polítiques d’Igualtat de Gènere
     Immigració i Nova Ciutadania
     Salut
     Consum

ÀMBIT DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I SERVEIS URBANS
     Espais naturals
     Territori, Urbanisme i Habitatge
     Sostenibilitat, Polítiques ambientals i canvi climàtic
     Eficiència energètica i estalvi energètic
     Aigua, Residus i Neteja
     Transports i Infraestructures

ÀMBIT DE PREVENCIÓ I SEGURETAT PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL
     Seguretat Ciutadana. Policia Local
     Seguretat viària
     Seguretat en espais Públics
     Prevenció de riscos
     Protecció Civil

ÀMBIT DE LA CULTURA, LA JOVENTUT I ELS ESPORTS
     Cultura. Museus, Biblioteques, Patrimoni Cultural
     Joventut
     Esports

ÀMBIT JURÍDIC
     La reforma del règim local
     La legislació urbanística i sectorial
     La responsabilitat patrimonial de les AAPP
     La gestió de serveis locals
     La protecció del medi ambiental
     La incidència del Dret comunitari en els locals.
     La organització territorial
     La normativa de funció pública
     La potestat expropiatòria de l’Administració
     El padró municipal
     L’habitatge públic i la seva gestió pels ens locals
     La protecció de dades de caràcter especial
     La protecció de la Seguretat ciutadana
     El règim jurídic i d’impugnació d’actes i acords dels ens locals
     Les relacions interadministratives
     Procediment administratiu

DETECCIÓ DE NECESSITATS D’HABILITATS RELACIONADES AMB:
     Gestió eficient del temps
     La innovació i la creativitat en les organitzacions
     Direcció d’equips
     Habilitats comunicatives
     Habilitats directives
     Habilitats per a secretàries i secretaris de direcció
     Protocol dels ens locals
     Tècniques de negociació i resolució de conflictes
     Recursos humans